+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Humetrica Medarbeider-undersøkelser

HOA – Humetrica OrganisasjonsAnalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse er en medarbeiderundersøkelse (eller klimamåling/arbeidsmiljøundersøkelse) basert på 30 års erfaring fra fagfeltet. Organisasjonsanalysen er svært godt dokumentert og vil være like relevant i en teknologibedrift som i offentlig forvaltning. Et svært bredt sammensatt utvalg av kundebedrifter sikrer at sammenligningsgrunnlaget treffer alle typer virksomheter, – både offentlig og privat.

Vår standard arbeidsmiljøanalyse består av nær 70 påstander som medarbeiderne anonymt skal ta stilling til på områdene; utvikling, samarbeid, kunde/bruker, kvalitet, involvering, ledelse, engasjement/arbeidsglede, helse, kompetanse og strategi.

I løpet av de siste årene har vi etter ønsker fra våre kunder også standardisert en kortere analyse med 16 spørsmål som flere og flere av våre kunder benytter kvartalsvis (4 ganger årlig). Slike kvartalsvise målinger har flere fordeler, ikke minst at man får hyppig og mer relevant styringsinformasjon, og at det holdes et mer konstant fokus på arbeidsmiljø- og samarbeidsforhold. Den kvartalsvise analysen fokuserer først og fremst områdene; engasjement, stolthet, produktivitet og lederskap.

Det rapporteres vanligvis på alle enheter med mer enn fem svar, og det lages samlerapporter på alle overordnede nivå. Rapportene har en god pedagogisk oppbygning som synliggjør de viktige forholdene foran de mindre viktige og danner utgangspunktet for diskusjoner rundt organisasjonens og enhetenes videre utvikling. Medarbeidernes anonymitet er en viktig forutsetning for at man skal oppleve trygghet og ha tillit til resultatene. Dette er noe vi i Humetrica holder hellig!

Skreddersydd Organisasjonsanalyse

I mange tilfeller ønsker kunden et verktøy som måler konkrete forhold denne organisasjonen er opptatt av. Humetrica bistår med utvikling av skreddersydd spørreskjema og etterprøver empirisk at disse holder kvalitet.

De viktigste argumentene for å bruke analysen:

 • Vi synliggjør forhold som påvirker motivasjon, arbeidsglede, produktivitet og helse
 • Sikrer at diskusjon og tiltak fokuserer det som er viktig og relevant, – ikke kun det man antar
 • Bidrar til at alle tar ansvar
 • Solid erfaring
 • Våre erfarne psykologer garanterer en trygg og solid prosess i hele forløpet fra planlegging til konkrete forbedringstiltak er på plass.
 • Hos oss får du èn pris å forholde deg til, – ikke en uoversiktlig prisliste med elementer du ikke vet om du trenger.
 • Vi har solid kompetanse også på områder som ofte avdekkes i medarbeiderundersøkelsen; konfliktløsing, mobbeproblematikk, ledercoaching, rekruttering/derekruttering og ulike typer seminarer og foredrag om relevante tema.

Områder som kartlegges

 • Utvikling, innovasjon
 • Ledelse
 • Samarbeid
 • Rivalisering, konflikter
 • Jobb-tilfredshet
 • Medvirkning
 • Kundeorientering
 • Kvalitetsfokus
 • HMS
 • Kompetanse

Humetrica SMART-plan er et web-basert oppfølgingssystem

Dersom din organisasjon sliter med å holde “trykket” på de mål og oppgaver som planlegges i tiltaksfasen, er dere ikke alene. De aller fleste
av våre kunder benytter SMART-plan for å sikre veien fra ord til handling..

SMART-plan.NET er et webbasert verktøy som gir 100% oversikt over alle igangværende prosjekter – online! Samtidig etterkommer det medarbeidernes behov for å vise og dokumentere sine prestasjoner. SMART-plan.NET er også en prosesspådriver, som aktivt bidrar til at avtalt tiltak gjøres til avtalt tid. Systemet minner prosjektansvarlige om tidsfrister, samtidig blir overordnet avkrevd evaluering og tilbakemelding når oppgaven er utført.

Med SMART-plan.NET gjør det enkelt for administrator å sørge for effektiv erfaringsutveksling; gode tiltak kan dupliseres og gjentatte tabber kan forhindres.

SMART-plan.NET er en web-basert løsning og krever ingen installasjoner, krevende opplæring eller investeringer.

Spesifikt

Både målsetting og oppgaver må beskrives så detaljert og eksakt som mulig

Målbart

Må gi mulighet for å evaluere hvor langt man har kommet, og om man har lykkes

Avtalt

Det må være enighet og aksept fra den eller de som skal utføre oppgaven

Realistisk

Ta hensyn til krav og muligheter i omgivelsene og i avdelingen, økonomiske ressurser, tid, personalressurser, lover, regler, etikk, osv.

Tidsavgrenset

Sett tidsramme – når begynt, når sjekket, og når skal tiltaket eventuelt være avsluttet