+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Humetrica Medarbeider-undersøkelser

HOA – Humetrica OrganisasjonsAnalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse er en arbeidsmiljøkartlegging (klimamåling)  som er et resultat av 25 års med erfaring fra fagfeltet. Verktøyet er godt dokumentert og vil være like relevant i en teknologibedrift som i offentlig forvaltning.

 

Analysen består av nær 70 spørsmål fordelt på 10 overordnede tema/faktorer. Her berøres viktige tema som utvikling, samarbeid, kunde, kvalitet, involvering, ledelse, engasjement, helse og mye mer.
Det rapporteres på alle enheter med mer enn fem svar, og det lages samlerapporter på alle overordnede nivå. Rapportene har en god pedagogisk oppbygning som synliggjør de viktige forholdene foran de mindre viktige og danner utgangspunktet for diskusjoner rundt organisasjonens og enhetenes videre utvikling.

Flere av våre kundebedrifter ønsker en enkel organisasjonsundersøkelse som gir oppdatert styringsinformasjon året rundt. Vi har gode løsninger også på dette området.

Skreddersydd Organisasjonsanalyse

I mange tilfeller ønsker kunden et verktøy som måler konkrete forhold denne organisasjonen er opptatt av. Humetrica bistår med utvikling av skreddersydd spørreskjema og etterprøver empirisk at disse holder kvalitet.

De viktigste argumentene for å bruke analysen:

 • Synliggjøre forhold som påvirker motivasjon, prestasjon og helse
 • Bidrar til de rette diskusjonene
 • Gjøre organisasjonen ”transparent”
 • Bidra til at alle tar ansvar
 • Evaluerer tiltak gjennomført tidligere

Humetrica bistår gjerne med oppfølgingen av resultatene.

Områder som kartlegges

 • Utvikling, innovasjon
 • Ledelse
 • Samarbeid
 • Rivalisering, konflikter
 • Jobb-tilfredshet
 • Medvirkning
 • Kundeorientering
 • Kvalitetsfokus
 • HMS
 • Kompetanse

Humetrica SMART-plan er et web-basert oppfølgingssystem

Dersom din organisasjon sliter med å holde “trykket” på de mål og oppgaver som planlegges i tiltaksfasen, er dere ikke alene. De aller fleste
av våre kunder benytter SMART-plan for å sikre veien fra ord til handling..

SMART-plan.NET er et webbasert verktøy som gir 100% oversikt over alle igangværende prosjekter – online! Samtidig etterkommer det medarbeidernes behov for å vise og dokumentere sine prestasjoner. SMART-plan.NET er også en prosesspådriver, som aktivt bidrar til at avtalt tiltak gjøres til avtalt tid. Systemet minner prosjektansvarlige om tidsfrister, samtidig blir overordnet avkrevd evaluering og tilbakemelding når oppgaven er utført.

Med SMART-plan.NET gjør det enkelt for administrator å sørge for effektiv erfaringsutveksling; gode tiltak kan dupliseres og gjentatte tabber kan forhindres.

SMART-plan.NET er en web-basert løsning og krever ingen installasjoner, krevende opplæring eller investeringer.

Spesifikt

Både målsetting og oppgaver må beskrives så detaljert og eksakt som mulig

Målbart

Må gi mulighet for å evaluere hvor langt man har kommet, og om man har lykkes

Avtalt

Det må være enighet og aksept fra den eller de som skal utføre oppgaven

Realistisk

Ta hensyn til krav og muligheter i omgivelsene og i avdelingen, økonomiske ressurser, tid, personalressurser, lover, regler, etikk, osv.

Tidsavgrenset

Sett tidsramme – når begynt, når sjekket, og når skal tiltaket eventuelt være avsluttet